Veelgestelde Vragen

Veelgestelde Vragen

Veelgestelde Vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen.

U heeft een brief ontvangen?

Wacht nooit af en betaal optijd! Kunt u niet betalen, neem dan contact op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn voor een betalingsregeling.

U kunt ook het formulier invullen onder het kopje "betalingsregeling", wij zullen uw voorstel dan bekijken en hierop reageren.

Bent u het niet eens met de vordering?

Dan verzoeken wij u om schriftelijk te reageren, met daarbij de nodige bewijsstukken.

U kunt niet betalen?

Kunt u de vordering niet in een keer betalen, dan kunt u contact met ons opnemen om de mogelijkheden van een betalingsregeling te bespreken.

Formulier betalingsregeling

Heeft u structurele betalingsproblemen? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met schuldhulpverlening. Een overzicht van instanties die aangesloten zijn bij het NVVK kunt u vinden op de website van www.nvvk.eu.

U heeft een dagvaarding ontvangen?

U kunt de zitting voorkomen door uiterlijk een dag voor de zittingsdatum het totaal bedrag aan ons te voldoen. Uw betaling moet dan wel op onze rekening zijn bijgeschreven, betaal dus op tijd. Als uw betaling te laat door ons wordt ontvangen zal de procedure bij de rechter doorgaan, de daarmee gemoeide kosten zullen aan u worden doorbelast.

U bent het niet eens met de inhoud van de dagvaarding?

U kunt dan uiterlijk 1 dag voor de zitting schriftelijk verweer indienen bij de griffie van de rechtbank. Vermeld in uw verweer duidelijk de reden waarom u het niet eens bent met de vordering, en voeg de nodige bewijsstukken bij. Verder is het van belang te vermelden welke procedure het betreft (naam partijen en zittingsdatum).

U kunt ook persoonlijk ter zitting mondeling of schriftelijk verweer voeren. Indien u iemand anders voor u verweer wilt laten voeren moet deze persoon een schriftelijke machtiging van u te hebben die door u is ondertekend. Voor meer informatie hierover, adviseren wij u contact op te nemen met de griffie van de rechtbank.

Voor meer informatie over gerechtelijke procedures verwijzen wij naar de website www.rechtspraak.nl.

U bent veroordeeld, wat nu?

In het vonnis heeft de rechter u veroordeeld tot betaling. Het kan zijn dat de rechter u ook nog andere verplichtingen of verboden heeft opgelegd. De gerechtsdeurwaarder zal aan u het vonnis betekenen. Deze overhandiging van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder heeft tot doel om u in kennis te stellen van het vonnis en de daarin opgenomen veroordeling. Daarnaast wordt u door de gerechtsdeurwaarder opgeroepen (er wordt 'bevel gedaan') deze veroordeling na te komen.

Als u niet vrijwillig aan het vonnis van de rechter en het bevel van de gerechtsdeurwaarder voldoet, biedt de wet uw schuldeiser de mogelijkheid om nakoming van de veroordeling af te dwingen. Als het gaat om een geldschuld kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op uw inkomen of bezittingen. Misschien bent u het niet eens met de veroordeling. Het hangt af van de vraag of u bij de rechter bent verschenen of u nog in verzet of in hoger beroep kunt gaan tegen het vonnis.

Verzet

Als u niet bent verschenen bij de rechter dan is er sprake van een zogenaamd verstekvonnis.

U kunt hiertegen onder omstandigheden in verzet gaan. De schuldeiser moet nu gedagvaard worden namens u. Het opstellen van een dagvaarding is niet makkelijk en daarom is het verstandig juridische bijstand te vragen.

LET OP: de termijn om in verzet te gaan is in beginsel vier weken nadat u het vonnis persoonlijk heeft ontvangen of heeft aangegeven van het vonnis of de daaruit voortvloeiende maatregelen op de hoogte te zijn. Wacht dus niet te lang.

LET OP: als er ook andere medegedaagden waren en één van hen is wel verschenen, dan is het tegen u gewezen vonnis geen verstekvonnis maar een vonnis op tegenspraak (zie hieronder).

Hoger beroep

Als u wel bent verschenen bij de rechter, dan is er sprake van een zogenaamd vonnis op tegenspraak. U kunt hiertegen onder omstandigheden in hoger beroep gaan, als de vordering zoals de eiser die heeft ingesteld (dus niet noodzakelijk datgene wat door de rechter uiteindelijk is toegewezen) meer dan € 1.750,- bedraagt. Om in hoger beroep te gaan moet u een advocaat inschakelen. In beginsel is de termijn voor het instellen van hoger beroep drie maanden na de dag dat het vonnis is gewezen door de rechter.

LET OP: de meeste vonnissen worden door de rechter "uitvoerbaar bij voorraad" verklaard. Dat betekent dat ook al stelt u verzet of hoger beroep in, dat de eiser het vonnis toch kan laten tenuitvoerleggen door bijvoorbeeld beslag te leggen. De eiser hoeft de uitslag van uw verzet of hoger beroep niet eerst af te wachten. Uiteraard geldt wel dat als u achteraf gelijk krijgt en het vonnis door de rechter vernietigd wordt, dat u de eiser kunt aanspreken tot terugbetaling. Het is aan te bevelen juridisch advies in te winnen bij het Juridisch Loket (www.juridischloket.nl), of bij een advocaat of een andere juridische adviseur.

U kunt contact opnemen met de gerechtsdeurwaarder om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen.

U heeft een dwangbevel ontvangen?

Sommige instanties hebben de mogelijkheid om zonder tussenkomst van de rechter een titel uit te vaardigen. Hiermee kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot betekening en daarna beslaglegging op uw inboedel/auto, loon/uitkering, onroerend goed en/of bankrekening. U krijgt dus niet eerst van de gerechtsdeurwaarder een aanmaning!

U bent het niet met de tenuitvoerlegging van het dwangbevel?

Op de achterzijde van het dwangbevel staat vermeld wat voor mogelijkheden u heeft om iets tegen de tenuitvoerlegging te ondernemen. Let u goed op de termijn en de vereisten die gesteld worden. Indien u hier niet aan voldoet zal uw verweer niet in behandeling worden genomen en wordt u niet ontvankelijk verklaard door de rechter.

Voor meer informatie over het CJIB verwijzen wij u naar de website www.cjib.nl.

Er is beslag gelegd op uw inboedel en/of auto

U heeft niet aan de veroordeling voldaan, de gerechtsdeurwaarder heeft daarom beslag op uw inboedel en/of uw auto gelegd. U heeft van de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal gekregen. Hierin staat omschreven welke goederen in beslag zijn genomen en op welke datum deze in het openbaar worden verkocht.

U moet er rekening mee te houden dat voor de verkoop er aankondigingsbiljetten aan uw woning en bij uw gemeente worden opgehangen. Daarnaast wordt er een advertentie in een dagblad geplaatst. U moet deze kosten te betalen.

Kunt u niet in één keer betalen neem dan contact met ons op voor een betalingsregeling.

Er is beslag op uw bankrekening gelegd

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder aan u bekend gemaakt dat er beslag is gelegd op uw bankrekening(en). Alles wat op uw rekening(en) staat valt onder het beslag.

Ook geld afkomstig van uitkeringen die niet voor beslag vatbaar zijn (zoals kinderbijslag en studiefinanciering) valt daarom in beginsel onder dit beslag. Betalingen die ná het beslag op uw rekening binnenkomen vallen niet onder het beslag.

De bank zal door de beslaglegging uw rekening in het algemeen blokkeren. Daarom moet u contact met uw bank opnemen om zo snel mogelijk weer over de rekening te beschikken.

Indien u in acute geldproblemen komt kunt u de beslaglegger verzoeken het beslag op te heffen of te beperken. U moet er rekening mee houden dat de beslaglegger daartoe niet verplicht is.

Er is beslag gelegd op uw inkomen

Dit houdt in dat uw werkgever of de uitkerende instantie een inhouding op uw salaris/uitkering moet verrichten. De hoogte van de inhouding is afhankelijk van de beslagvrije voet. De gerechtsdeurwaarder stelt deze vast op basis van de inkomensgevens welke hij van u heeft.

U heeft recht op een beslagvrije voet klik hier voor de rekentool voor uw beslagvrije voet.

U heeft een aankondiging tot ontruiming van uw woning ontvangen?

De gerechtsdeurwaarder heeft opdracht gekregen om uw woning te ontruimen. In het stuk dat de gerechtsdeurwaarder u heeft uitgereikt is aangegeven op welke datum deze ontruiming plaats vindt.

Bij een woningontruiming is het de bedoeling dat de woning weer ter beschikking van de eigenaar van de woning komt. Dat houdt in dat u en uw eigendommen uit de woning moeten worden verwijderd.

De gerechtsdeurwaarder voert uw inboedel af uit de woning. Goederen van waarde zullen door het ingeschakelde ontruimingsbedrijf worden meegenomen en opgeslagen. Na betaling van hun kosten kunt u uw inboedel daar afhalen. U kunt bij de gerechtsdeurwaarder navragen waar en door wie uw inboedel is opgeslagen.

Het is verstandig om zelf voor de ontruiming te zorgen. Dit moet u doen voor de datum waarop de gerechtsdeurwaarder heeft aangekondigd tot ontruiming over te gaan. De sleutels van de woning moet u aan de gerechtsdeurwaarder afgeven. 
Misschien kunt u de ontruiming voorkomen door de openstaande schuld te betalen. Dit hangt er vanaf of uw schuldeiser bereid is om u in de woning te laten wonen.

Soms is uw verhuurder bereid om onder bepaalde voorwaarden een betalingsafspraak met u te maken, om de ontruiming te voorkomen. Neem dus op tijd contact op met de gerechtsdeurwaarder. Wacht niet met actie tot vlak voor de aangezegde ontruimingsdatum! De kans dat u kunt blijven wordt daar niet groter door en bovendien kan de vordering oplopen met de kosten van de ontruiming.