Nieuwe Beslagvrije Voet 2021

Nieuwe Beslagvrije Voet 2021

Nieuwe Beslagvrije Voet 2021

De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet treedt per 1 januari 2021 in werking.


De belangrijkste wijzigingen:

• Nieuwe rekenwijze beslagvrije voet
Met de Wvbvv wordt een standaard rekenwijze geïntroduceerd waarbij de beslagvrije voet op basis van broninformatie wordt berekend. Daarbij wordt vanuit data uit de Basis Registratie Personen (BRP) de leefsituatie en vanuit data uit de polisadministratie het inkomen van de leefeenheid herleid. Met deze data wordt vervolgens via een wettelijk vastgelegde rekenformule de basis beslagvrije voet op uniforme wijze berekend.

• De rekentool
Gemeenten maken allemaal gebruik van de wettelijke rekenformule middels een uniforme rekentool die zij gaan afnemen. Dit is een centrale voorziening die gevalideerde berekeningen maakt en waarop de gemeente zal moeten aansluiten om de beslagvrije voet altijd solide en juist te kunnen vaststellen.

• Modelmededeling
De modelmededeling is een formulier dat de schuldenaar ontvangt. Dit is een formulier dat met gevalideerde data moet worden gevuld. De schuldenaar kan a.d.h.v. de modelmededeling controleren of de juiste gegevens voor leefsituatie en inkomen voor de beslagvrije voet zijn gehanteerd en eventuele ontbrekende gegevens (zoals lopende beslagen en verrekeningen) aanvullen. De modelmededeling wordt altijd begeleid door een brief met informatie over de rechten en mogelijkheden van de schuldenaar. Ook wordt verwezen naar de website www.uwbeslagvrijevoet.nl voor meer informatie over de wet. Op de website van VNG Realisatie staat deze modelmededeling en wordt ook de standaardbrief voor gemeenten binnenkort gepubliceerd.

• Coördinerende deurwaarder (CDW)
De Wvbvv introduceert een zogenaamde volgorde regeling. Deze volgorde regeling schrijft wettelijk voor op welk periodiek inkomen u – in een situatie waarin de schuldenaar over meerdere vormen
van periodiek inkomen beschikt – beslag dient te leggen. Als voorbeeld: bij een combinatie van uitkering met loon uit arbeid schrijft de regeling beslag op de uitkering voor. Een beslag in strijd met de volgorde regeling is vernietigbaar. De volgorde regeling is erop gericht bij meervoudige beslagen, de beslagen zo veel mogelijk bij een en dezelfde derde te centreren, zodat beslagleggende partijen op de hoogte zijn van elkaars incasso activiteiten. Bij zo’n samenloop wordt één beslagleggende partij de coördinerende deurwaarder (CDW) die het aanspreekpunt is voor de schuldenaar voor wat betreft de beslagvrije voet. In deze nieuwe rol stelt de CDW voor alle beslagleggende partijen de beslagvrije voet vast, coördineert hij de inning en de eventuele verdeling van de afdracht. Deze CDW communiceert ook met de andere beslagleggers. Dit maakt het overzichtelijker voor deschuldenaar.

• 95% bijstandsnorm
Op basis van de nieuwe wet dient in een beslag situatie een schuldenaar in ieder geval 5% van zijn totale netto-inkomsten uit arbeid of uitkering in te zetten voor de aflossing van zijn schulden. Bij lage
inkomens bedraagt de beslagvrije voet daardoor 95% van dit inkomen. Dit geldt evenzo bij verrekening van een vordering met de bijstandsuitkering. De te hanteren beslagvrije voet is dan gelijk aan 95% van de bijstandsnorm, ook wanneer de kostendelersnorm speelt. Daar waar anders dan onder de huidige regelgeving, de nieuwe wet vanwege deze 95%-regel wel verhaal gaat bieden, raad ik u aan de schuldenaar tijdig over de nieuwe afloscapaciteit te informeren.

Overgangsjaar 2021
In 2021 kunnen schuldenaren zowel te maken krijgen met een beslagvrije voet op basis van oude regelgeving als op basis van de Wvbvv. Dit komt doordat beslagen en verrekeningen van voor 1 januari 2021 binnen 12 maanden herberekend moeten worden op basis van de nieuwe regelgeving. Dit houdt in dat zeker in de eerste fase schuldenaren met oudere schulden nog vaak met een beslagvrije voet op basis van de oude regelgeving te maken zullen hebben. Deze groep schuldenaren heeft te allen tijde het recht om de beslagleggende partij te benaderen voor een herberekening. Voor zover de beslagleggende partij nog geen toegang heeft tot een rekentool, zal gebruik moeten worden gemaakt van de rekentool voor burgers (op www.uwbeslagvrijevoet.nl ) die begin 2021 beschikbaar is. De schuldenaar kan de door hem met deze rekentool uitgevoerde berekening inclusief de gegevens waarop deze berekening is gebaseerd bij u aanleveren.

Bron: Rijksoverheid.nl