Briefadres: rechtsgeldige betekening of niet?

Briefadres: rechtsgeldige betekening of niet?

Briefadres: rechtsgeldige betekening of niet?

Onlangs is er (wederom) een vonnis gewezen waarin wordt gesteld dat een briefadres in de BRP geldt als woonplaatskeuze in de zin van art. 1:15 BW. Er zou daarom ten onrechte openbaar zijn betekend en de dagvaarding is nietig verklaard. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders besloot echter contrair aan o.m. die uitspraak. De tuchtrechter overwoog: ‘de kans dat een voor een justitiabele bestemd exploot hem of haar eerder bereikt weliswaar groter kan zijn indien dit wordt betekend aan een briefadres, maar stelt vast dat betekening aan een briefadres geen wettelijke basis heeft.’

Binnen de rechtspraak zijn de meningen verdeeld over de betekening aan een briefadres. Dat heeft ertoe geleid dat de Commissie cassatie in het belang der wet het vraagstuk op 6 oktober 2017 bij de procureur-generaal heeft aanbevolen als zijnde een vraagstuk dat zich naar het inzicht van de commissie leent voor het instellen van een vordering tot cassatie in het belang der wet. Onlangs ontvingen wij van de Hoge Raad bericht dat over de precieze tijdsplanning op dit moment helaas nog geen mededelingen kunnen worden gedaan.

Uitspraken betekening op briefadres rechtsgeldig, zie onder meer hier en hier
Uitspraken betekening op briefadres niet rechtsgeldig, zie onder meer hier en hier.

Bron: KBvG