De gerechtsdeurwaarder legt beslag op het loon van mijn medewerker, wat nu?

De gerechtsdeurwaarder legt beslag op het loon van mijn medewerker, wat nu?

De gerechtsdeurwaarder legt beslag op het loon van mijn medewerker, wat nu?

Loonbeslag, beslag op inkomen, is een vorm van derdenbeslag. Onder de derde (de werkgever) wordt beslag gelegd op vorderingen die de geëxecuteerde (de schuldenaar) op de derde heeft of uit een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding (de arbeidsovereenkomst) rechtstreeks zal krijgen.

Art. 475 Rv bepaalt hoe een derdenbeslag wordt gelegd. U weet door dit artikel hoe een loonbeslag eruit ziet als het wordt gelegd, en welke onderdelen het loonbeslag bevat. 
Ook is lid 2 belangrijk, er is namelijk een mogelijkheid tot elektronisch derdenbeslag, dat scheelt veel tijd en werk. Heeft uw organisatie veelvuldig te maken met inkomensbeslagen en u wilt hier meer van weten, neemt u dan contact op met SNG.

Het beslag komt tot stand op het moment dat het deurwaardersexploot aan (een medewerker van) de werkgever wordt betekend. Voor de beslaglegging zal de executoriale titel (bijvoorbeeld het vonnis) al aan de schuldenaar zijn betekend (art. 432 Rv). Van het beslag raakt de schuldenaar pas nadien op de hoogte, door overbetekening van het beslagexploot (art. 475i Rv). Wat inhoudt dat binnen 8 dagen na beslaglegging de gerechtsdeurwaarder het exploot aan de schuldenaar dient te betekenen. 
Aan het beslag onder een derde op een of meer vorderingen van de schuldenaar tot periodieke betalingen, zoals een loonbeslag, is een beslagvrije voet verbonden (art. 475b Rv).

Wanneer beslag is gelegd op het inkomen (inkomens-/loonbeslag) wordt een beslagvrije voet vastgesteld. De gerechtsdeurwaarder kan alleen dat deel van het inkomen dat boven de beslagvrije voet uitkomt in beslag nemen. De beslagvrije voet bedraagt in beginsel 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. Daarnaast wordt in de beslagvrije voet rekening gehouden met woonkosten, premie ziektekostenverzekering en mogelijk andere inkomsten van de schuldenaar en zijn eventuele partner. De schuldenaar moet deze gegevens aanleveren aan de gerechtsdeurwaarder.
Het deel boven de beslagvrije voet wordt door werkgever aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. De werkgever is verplicht mee te werken.

Als de deurwaarder het beslag heeft gelegd, moet de werkgever verklaring doen. Als beslag wordt gelegd op het inkomen van uw werknemer bent u als werkgever verplicht om na vier weken schriftelijk verklaring te doen van de vordering en zaken die door het beslag zijn getroffen het volgende. Er is een modelverklaring beschikbaar. Gerechtsdeurwaarders hanteren soms een eigen model, dat echter geen andere gegevens mag vragen dan in de modelverklaring genoemd. De deurwaarder zal in het algemeen bij het beslag een modelverklaring in tweevoud aanhechten. Laat de derde na zijn verklaring te staven, dan vergroot hij de kans door betwisting van zijn verklaring in een verklaringsprocedure betrokken te worden. (artt. 476a en 476b Rv)

De werkgever die verklaring heeft gedaan, is verplicht de volgens de verklaring verschuldigde geldsommen aan de deurwaarder te voldoen, uiteraard rekening houdend met de beslagvrije voet. (art. 477 Rv)

De wet bepaalt dat wanneer de werkgever geen verklaring doet, hij kan worden veroordeeld tot betaling van het bedrag waarvoor het beslag op de werknemer is gelegd als ware hij zelf schuldenaar. Ook kan de werkgever in dat geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Kosten die door het niet doen van verklaring nodeloos zijn veroorzaakt zijn voor rekening van de werkgever. Ook de werkgever die wel verklaring heeft gedaan, maar zijn verplichting tot betaling of afgifte niet nakomt, kan door de rechter worden veroordeeld tot nakoming van de verplichting (art. 477a Rv).

Bron: KBvG